Splošni pogoji za najem avtodoma

Splošni pogoji najema

Splošni pogoji so del Pogodbe o najemu

Splošni pogoji so del Pogodbe o najemu in določajo pogoje najema avtodoma. Določa jih podjetje KRESEVIČ d.o.o. Podgrad, Podgrad 12, 6244 PODGRAD, Slovenija – www.rentacamper.si; e-mail: info@rentacamper.si; mob: +386 (0)31 385-370, +386 (0)31 385-360 – v nadaljevanju: najemodajalec. 

Ti splošni pogoji za najem avtodoma se nanašajo na vse najemnike avtodoma.

S podpisom najemnik potrjuje, da je splošne pogoje prebral, razumel in se z njimi strinja. Pogodbeni stranki se s podpisom obvezujeta, da bosta splošne pogoje spoštovali.

Najemnik se obvezuje, da bo z avtodomom v času najema ravnal kot dober gospodar in ga ne bo namenoma uničeval in izpostavljal nevarnostim.

1. POGOJI NAJEMA

Avtodom lahko najame oseba, ki:

 

2. REZERVACIJA TERMINA IN ROK PLAČILA

2.1. Rezervacija termina:

Najemnik lahko avtodom rezervira preko obrazca na spletni strani najemodajalca, elektronske pošte, telefona ali osebno. Najemodajalec bo, v najkrajšem možnem roku, po rezervaciji pripravil ponudbo-predračun, z veljavnostjo tri (3) dni, v visoki sezoni pa en (1) dan.

Podatki, potrebni za pripravo rezervacije, so:

Rezervacija se šteje za potrjeno, ko najemodajalec prejme plačilo v višini 40% ponudbe-predračuna. V primeru neplačila navedenega zneska v zgoraj navedenem roku, se rezervacija šteje kot neveljavna.

Po potrditvi termina, najemnik preko e-pošte prejme še Splošne pogoje za najem avtodoma ter Pogodbo o najemu avtodoma.

2.2. Rok plačila:

Najemnik ima od potrditve rezervacije tri (3) delovne dni časa, da plača 40% zneska celotnega najema.

Preostali znesek cene najema je najemnik dolžan poravnati najkasneje petnajst (15) dni pred odhodom, v nasprotnem primeru štejemo rezervacijo vozila za odpovedano.

Za rezervacije, ki so opravljene manj kot trideset (30) dni pred začetkom najema, se mora celoten znesek najema plačati v roku treh (3) delovnih dni.

3. ODPOVED REZERVACIJE, PREDČASNO VRAČILO, VIŠJA SILA

3.1. Odpoved:

Stranka, ki je avtodom najela, ima pravico do pisne odpovedi rezervacije.

V tem primeru se ji zaračuna:

V primeru, da se najemnik ne more udeležiti potovanja, lahko svojo rezervacijo prenese na drugo osebo, ki izpolnjuje pogoje najema, vendar o tem mora obvestiti najemodajalca.

Za vsako spremembo že potrjene rezervacije najemodajalec bremeni najemnika za 50 EUR administrativnih stroškov. V nobenem primeru navedenem v tem odstavku najemodajalec ni odškodninsko odgovoren.

3.2. Predčasno vračilo:

Če najemnik na lastno željo prekine potovanje prej kot je določeno v pogodbi, mu v nobenem primeru najemodajalec ne bo povrnil razliko zneska za preostanek trajanja (neizkoriščeni del) najema avtodoma.

Pogodbenika se dogovorita in najemnik se posebej strinja, da lahko najemodajalec v primeru, ko najemnik krši pogodbo v kateremkoli določilu, vozilo takoj odvzame. Najemnik se odpoveduje kakršnimkoli zahtevam, ki bi iz tega izhajale.

3.3. Višja sila:

V primeru višje sile oz. dogodka, ki bi onemogočil oddajo avtodoma in je izven nadzora najemodajalca npr. potres, poplave, vladna prepoved, epidemije in druge naravne katastrofe se vplačan znesek povrne v obliki vrednostnega bona z dobo veljavnosti dve (2) leti.

V primeru poškodovanega ali nevoznega avtodoma, ki je posledica nesreče ali okvare predhodnega najemnika, lahko najemodajalec priskrbi najemniku nadomestni avtodom enakega ali višjega cenovnega in kvalitetnega razreda, brez doplačil. Lahko pa se dogovorita za drug termin koriščenja avtodoma oz. se vplačani znesek v celoti vrne.

V primeru višje sile, oz. dogodka, ki je izven nadzora najemodajalca, ko je avtodom na poti, najemodajalec ne nosi nobene odgovornosti (npr. za napake na motorju, podvozju in bivalnem delu, če je avtodom redno servisiran). Najemojemalec se mora obnašati kot dober gospodar.

4. CENA

Cena najema se obračuna po ceniku objavljenem na naši spletni strani in se razlikuje glede na termin.

*Cena najema = (št. dni x cena/dan) + fiksni stroški

* Dodatna oprema navedena pod opisom vsakega vozila je vključena v ceno najema.

Najemodajalec si pridržuje pravico prilagajati število oz. vrsto dodatne opreme glede na potrebe in število oseb, ki bodo potovale z avtodomom.

4.1. V ceni najema JE vključeno:

  • pripravo vozila pred oddajo
  • primopredajo
  • WC kemikalije, razgradljiv WC papir
  • 1 x plinsko jeklenko
  • SLO vinjeto
  • zunanje in notranje končno čiščenje (razen WC kasete, posode z odpadno vodo in ostalega osnovnega čiščenja zajetega v točki 6.2. teh pogojev)

4.2. V ceni NI vključeno:

5. KAVCIJA (varščina)

Najkasneje tri (3) delovne dni pred prevzemom avtodoma je najemnik dolžan na bančni račun najemodajalca vplačati kavcijo (varščino) v višini 1.000 EUR.

Kavcija je namenjena za pokrivanje morebitnih stroškov, ki bi lahko nastali v času trajanja najema, kot npr.:

Stanje avtodoma se ugotovi ob vrnitvi, najemodajalec in najemnik ga skupaj pregledata in naredita zapisnik.

Celoten znesek varščine se najemojemalcu povrne v kolikor se avtodom vrne pravočasno, nepoškodovan in urejen skladno s temi splošnimi pogoji.

Vračilo varščine se izvrši v roku osem (8) delovnih dni po vračilu avtodoma.

V primeru poškodb ali spora se kavcija zadrži do rešitve primera.

 

6. PREVZEM, VRAČILO IN ČIŠČENJE

6.1. Prevzem:

Avtodom se na lokaciji najemodajalca prevzame med 13:00 in 16:00 uro, izjemoma po dogovoru je možno tudi drugače.

V primeru, da predhodni najemnik avtodoma ne vrne pravočasno, najemodajalec povrne naslednjemu najemojemalcu sorazmerni delež najemnine, do trenutka, ko je le-ta na voljo oz. se dogovorita za podaljšanje termina, če je to mogoče.

Avtodom je ob prevzemu očiščen, s polnim rezervoarjem goriva ter vsebuje vse, kar je vključeno v ceno najema (točka 4.1. splošnih pogojev).

Ob prevzemu se pregleda celoten avtodom (oprema, mehanika, karoserija, motor, bivalna nadgradnja), preveri se delovanje naprav v avtodomu in popiše se prevzemni zapisnik, ki je sestavni del pogodbe o najemu avtodoma.

Najemnik je odgovoren, da evidentira stanje avtodoma in popiše morebitne pomanjkljivosti, kot so poškodbe, manjkajoča oprema… Vse ugotovljene poškodbe se fotografirajo in dokumentirajo. Fotografije hranita obe stranki do vračila varščine ali do ugotovitve višine škode in osebe odgovorne za škodo. Če najemnik fotografije ne hrani, ne more ugovarjati verodostojnosti najemodajalčevih fotografij.

6.2. Vračilo in čiščenje:

Avtodom je potrebno vrniti med 07:00 in 09:00 uro, na dan, ki je določen v pogodbi o najemu. Izven visoke so možni tudi drugačni dogovori.

Avtodom mora imeti:

Ob vrnitvi se s prevzemnim zapisnikom ugotovi stanje avtodoma in pregleda delovanje vseh naprav v vozilu. Vse ugotovljene pomanjkljivosti in poškodbe se vpiše v prevzemni zapisnik. Najemojemalec odgovarja za vse pomanjkljivosti in poškodbe, ki niso bile ugotovljene ob prevzemu.

V primeru zamude pri vračilu avtodoma (višje sile) je najemnik dolžan telefonsko obvestiti najemodajalca za vzrok zamude in predviden čas vračila avtodoma.

Podaljšanje najema brez predhodnega dogovora ni možno.

 

7. DOPLAČILA

V primeru nespoštovanja splošnih pogojev glede prevzema, vračila, zamud in uporabe vozila, najemodajalec zadrži celotno kavcijo ali od kavcije zadrži odbitek v znesku:

 

SPLOŠNO

20 EUR

Vrnjeno vozilo nima polnega rezervoarja za gorivo (doda se tudi strošek natočenega goriva)

20 EUR

Vrnjeno vozilo nima polnega rezervoarja ADBlue tekočine (doda se tudi strošek natočene tekočine)

100 EUR

Vrnjeno vozilo je zelo umazano, v njem so smeti, madeži, blato, neprijeten vonj, hladilnik in tovorni prostor nista izpraznjena, kabina je zelo umazana

300 EUR

Vrnjeno vozilo ima vonj po cigaretnem dimu

100 EUR

WC kaseta ni izpraznjena in očiščena

30 EUR

Tenda je mokra ali umazana

40 EUR

Dodatno čiščenje v primeru bivanja s hišnim ljubljenčkom

45 EUR

Dodatna plinska jeklenka

 

ZAMUDE

100 EUR

Zamuda do 3 ure

250 EUR

Zamuda 3 do 12 ur

500 EUR

Zamuda 12 do 24 ur

*

Zamuda nad 24 ur se obračuna celotna kavcija + 250€ za vsak dan zamude

 

POŠKODBE

*

V primeru škodnega primera se obračuna 1% vrednosti vozila  – odbitna franšiza

*

V primeru poškodbe, ki je ne krije kasko zavarovanje, se zaračuna dele in montažo oziroma menjavo po ponudbi servisa

*

V primeru poškodb notranjosti ali zunanjosti zaradi nepravilne uporabe, se zaračuna popravilo oziroma delo in montaža rezervnih delov in vrednost rezervnih delov

8. ODGOVORNOSTI NAJEMNIKA IN NAJEMODAJALCA

8.1. Najemnik se zavezuje, da bo:

8.2. Najemodajalec se zavezuje, da bo:

  • skrbel, da bo ob odhodu avtodom tehnično brezhiben in brez kakršnekoli okvare, ki bi bila lahko vzrok za morebitno nezgodo


8.3.
Najemodajalec ne prevzema odgovornosti za:

V nobenem primeru najemodajalec ne prevzema nobene druge odgovornosti. S podpisom pogodbe o najemu se najemnik izrecno odreka vsakršnim zahtevkom, ki bi izhajali iz naslova nadomestil, odškodnin ali škod opredeljenih v tej točki.

 

9. PREPOVEDANA UPORABA AVTODOMA

Najemojemalec se obveže, da avtodoma ne bo koristil za zakonsko nedovoljene dejavnosti.

Uporaba avtodoma je prepovedana za:

V avtodomu je strogo prepovedano kajenje! 

Ravno tako je v avtodomu prepovedana hoja v obuvalih s trdim podplatom (salonarji, pohodni čevlji, smučarski čevlji, ipd).

V primeru, da najemnik krši katerokoli določilo pogodbe o najemu vozila oziroma teh splošnih pogojev, ima najemodajalec pravico najemniku vozilo takoj odvzeti. Najemnik se v tem primeru odpoveduje vsem odškodninskim in drugih morebitnim zahtevkom, ki bi iz tega lahko izhajali.

 

10. POTOVANJE V TUJINO

Z avtodomom je mogoče potovati v vse evropske države, razen v takšne, ki so v vojnem stanju ali pa je zaradi drugih razlogov vanje potovanje nezaželeno. V takšne države se lahko potuje le v primeru, da je to predhodno dogovorjeno z najemodajalcem in je avtodom ustrezno zavarovan.

 

11. OKVARA AVTODOMA

Med najemom je najemnik dolžan skrbeti za redne osnovne preglede avtodoma (tlak v pnevmatikah, nivo olja, nivo vode, itd.), ravno tako je dolžan ustrezno ukrepati (dodajanje zraka v pnevmatike, dodajanje olja, vode, , itd.).

V primeru okvare avtodoma v času najema (na potovanju) bo najemnik takoj kontaktiral najemodajalca in skupaj bosta določila nadaljnji postopek.

V primeru, da gre za okvaro na samem vozilu in ne v bivalnem delu, mora najemnik obiskati najbližji pooblaščeni servis proizvajalca vozila.

V kolikor okvara ni nastala po krivdi najemnika, le-ta ob vračilu avtodoma predloži originalen račun, ki se mora glasiti na lastnika le-tega. Samo in izključno v tem primeru najemodajalec povrne najemniku nastale stroške.

Poseganje v vozilo/bivalni prostor brez dovoljenja in odobritve najemodajalca je prepovedano, za vse nepooblaščene posege v vozilo najemodajalec najemniku ne bo priznal vračila stroškov.

Najemodajalec se v primeru okvare ne obvezuje nadomestiti avtodoma z nadomestnim, niti ne krije nobenih stroškov, ki bi jih zaradi tega imel najemnik.

V primeru, da pred oddajo avtodoma pride do dogodka, ki je izven nadzora najemodajalca ali zaradi višje sile, se najemodajalec in najemnik lahko dogovorita za spremembo termina ali pa vračilo vplačanega zneska.

Najemnik ima pravico do vseh ugodnosti in plačila stroškov, ki jih nudi avtomobilska asistenca po zavarovalni polici.

 

12. ODGOVORNOST NAJEMNIKA IN OBNAŠANJE PRI PROMETNI NEZGODI

Najemnik mora sodelovati z najemodajalcem, policijo in zavarovalnico pri preiskavi dogodka. V nasprotnem primeru lahko zavarovalnica zavrne zahteve in mora vse stroške, ki bi nastali, kriti najemnik.

V primeru, da zavarovalnica krije škodo, jo je najemnik dolžan poravnati v višini 1% odbitne franšize in izgubo bonusa za posamezen škodni primer, ki se mu odbije od varščine.

Najemnik krije sam vse stroške v primeru:

Najemnik odgovarja neomejeno v primeru:

 

13. KAMPIRANJE IN UPORABA AVTODOMOV IZVEN KAMPOV

Najemnik se zavezuje, da bo v vsaki državi kjer bo potoval upošteval pravila dovoljenega glede prenočevanja oz. kampiranja izven kampov.

Najemnik je odgovoren za vse takse, kazni in morebitne pristojbine povezane z napačnim ali nedovoljenim parkiranjem ali kampiranjem, hkrati pa je v primeru morebitnega zasega avtodoma s strani oblastnih organov dolžan najemodajalcu povrniti vse stroške povezane s tem in mu povrniti izgubo dohodka v primeru, če takšen poseg pomeni zamudo pri vrnitvi avtodoma najemodajalcu.

  

14. VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Najemodajalec izjavlja, da bo vse osebne podatke ki jih bo od najemnika ali njegovih sopotnikov pridobil za potrebe sklenitev pogodbe o najemu skrbno hranil, ter jih bo uporabil izključno za potrebe izvajanja pogodbe o najemu. Najemnikovi podatki so lahko posredovani tretjim osebam samo za namene reševanja:

  • zavarovalniških primerov
  • prometnih prekrškov ali ostalih kazni storjenih v času najema vozila

Za vsako uporabo podatkov za promocije in ostale marketinške namene, bo najemodajalec pridobil soglasje najemnika.

 

15. SLEDENJE VOZILA

Vozilo je zaradi varnosti in lažje izsleditve v primeru odtujitve opremljeno z GPS lokatorjem. S podpisom pogodbe o najemu vozila, se najemnik in souporabniki avtodoma strinjajo z uporabo GPS lokatorja.

  

16. REŠEVANJE SPOROV

Najemodajalec in najemnik se zavezujeta, da bosta poskusila rešiti vse spore, ki bi nastali glede najema in izvajanja najemne pogodbe, z medsebojnim dogovorom.

Če to ne bo mogoče, je za reševanje sporov pristojno sodišče v Kopru.

 

17. SPLOŠNA DOLOČILA IN STRINJANJE S POGOJI

Splošni pogoji za najem avtodoma so objavljeni na spletni strani najemodajalca ter so sestavni del Pogodbe o najemu. Najemnik jih prejme v pisni obliki.

S potrditvijo Ponudbe/Predračuna najemnik soglaša, da je seznanjen s splošnimi pogoji ter da jih v celoti sprejema. Ravno tako se tudi obvezuje, da jih bo spoštoval in izvajal.

www.rentacamper.si               

info@rentacamper.si 

____________________________________________________________________________________________________________________________

KRESEVIČ d.o.o. Podgrad, Podgrad 12, 6244 PODGRAD, Slovenija       

Mob.: +386 (0)31 385-370 – Mateja

            +386 (0)31 385-360 – Ines