Opći uvjeti za najam kampera

Opći uvjeti najma

Opći uvjeti dio su Ugovora o najmu

Opći uvjeti dio su Ugovora o najmu i određuju uvjete najma kampera. Određuje ih tvrtka KRESEVIČ d.o.o. Podgrad, Podgrad 12, 6244 PODGRAD, Slovenija – www.rentacamper.si; e-mail: info@rentacamper.si; mob: +386 (0)31 385-370, +386 (0)31 385-360 – u daljnjem tekstu: najmodavac.

Ovi opći uvjeti najma kampera vrijede za sve unajmljivače kampera.

Najmoprimac svojim potpisom potvrđuje, da je pročitao, razumio i da se slaže s Općim uvjetima. Potpisom se ugovorne strane obvezuju na poštivanje općih uvjeta.
Najmoprimac se obvezuje, da će se prema kamperu tijekom trajanja najma odnositi kao dobar gospodar te da ga neće namjerno uništavati i izlagati opasnosti.

1. UVJETI NAJMA Kamper može iznajmiti osoba koja:

2. REZERVACIJA TERMINA I ROK PLAĆANJA

2.1. Rezervacija termina:

Najmoprimac može rezervirati kamper putem obrasca na web stranici iznajmljivača, e-mailom, telefonom ili osobno. Najmodavac će u najkraćem mogućem roku pripremiti ponudu-predračun koji vrijedi tri (3) dana nakon rezervacije.

Podaci potrebni za pripremu rezervacije su:

Rezervacija se smatra potvrđenom kada iznajmljivač primi uplatu u iznosu od 40% ponude-predračuna. U slučaju neplaćanja navedenog iznosa u gore navedenom roku, rezervacija se smatra nevažećom.
Nakon potvrde termina, najmoprimac će putem e-maila dobiti Opće uvjete najma kampera i Ugovor o najmu kampera.

2.2. Rok plaćanja:

Najmoprimac ima rok od tri (3) radna dana od potvrde rezervacije za uplatu 40% ukupnog iznosa najma.
Najmoprimac je dužan uplatiti preostali iznos cijene najma najkasnije petnaest (15) dana prije polaska, u protivnom će se rezervacija vozila smatrati otkazanom.
Za rezervacije napravljene manje od trideset (30) dana prije početka najma, puni iznos najma mora biti plaćen u roku od tri (3) radna dana.

3. OTKAZIVANJE REZERVACIJE, PRIJEVREMENI POVRAT VOZILA, VIŠA SILA

3.1. Otkazivanje rezervacije

Kupac koji je unajmio kamper ima pravo pisanim putem otkazati rezervaciju.
U tom slučaju naplatiti će se:

U slučaju da najmoprimac ne može sudjelovati na putovanju, svoju rezervaciju može prenijeti na drugu osobu koja ispunjava uvjete najma, ali o tome mora obavijestiti najmodavca.

Za svaku promjenu već potvrđene rezervacije najmodavac naplaćuje najmoprimcu 50 EUR administrativnih troškova. Ni u jednom slučaju navedenom u gornjim stavkama najmodavac nije odgovoran za štetu.

3.2. Prijevremeni povrat kampera:

Ukoliko najmoprimac na vlastiti zahtjev prekine putovanje ranije nego što je navedeno u ugovoru, najmodavac mu ni u kojem slučaju neće nadoknaditi povrat sredstava za neizkorištene dane najma kampera.

Ugovorne strane su suglasne, a najmoprimac je posebno suglasan da najmodavac može odmah oduzeti vozilo ako najmoprimac prekrši bilo koju odredbu ugovora. Najmoprimac se odriče bilo kakvih zahtjeva koja iz toga proizlaze.

3.3. Višja sila:

U slučaju više sile odnosno događaja, koji bi onemogućio najam kampera i koji je izvan kontrole najmodavca, npr. potres, poplava, državna zabrana, epidemija i druge prirodne katastrofe, uplaćeni iznos će biti vraćen u obliku bona koji vrijedi dvije (2) godine.

U slučaju da je kamper oštećen ili neispravan kao posljedica nezgode ili kvara nastalog u razdoblju prethodnog najma, najmodavac može najmoprimcu dati zamjenski kamper istog ili višeg cjenovno-kvalitetnog razreda, bez dodatnih troškova. Moguć je dogovor i za drugi termin korištenja kampera ili se uplaćeni iznos može vratiti u cijelosti.

U slučaju više sile, odnosno događaja koji su izvan kontrole najmodavca, dok je kamper na putu, najmodavac ne snosi nikakvu odgovornost (npr. za kvarove na motoru, šasiji i boravišnom prostoru, ako je kamper redovito servisiran). Najmoprimac se mora ponašati kao dobar gospodar.

4. CIJENA Cijena najma obračunava se prema cjeniku objavljenom na našoj web stranici i varira ovisno o terminu. *Cijena najma = (broj dana x cijena/dan) + fiksni troškovi * Dodatna oprema navedena ispod opisa svakog vozila uključena je u cijenu najma. Najmodavac ima pravo izmjene količine odnosno vrste dodatne opreme ovisno o potrebama i broju osoba koje će putovati kamperom. 4.1. U cijeni najma uključeno JE:
  • priprema vozila prije isporuke
  • predaju vozila
  • WC kemikalije, razgradivi toaletni papir
  • 1 x plinska boca
  • Slovenska vinjeta
  • vanjsko i unutarnje završno čišćenje (osim WC kasete, spremnika za otpadnu vodu i ostalih osnovnih čišćenja iz točke 6.2. ovih uvjeta)

4.2. NIJE uključeno u cijenu:

5. JAMČEVINA (kaucija)

Najkasnije tri (3) radna dana prije preuzimanja kampera najmoprimac je dužan uplatiti jamčevinu u iznosu od 1.000 EUR na tekući račun najmodavca.

Jamčevina je namijenjena pokrivanju svih troškova koji mogu nastati tijekom razdoblja najma, kao što su:

Stanje kampera se utvrđuje po povratku tako da najmodavac i najmoprimac zajedno pregledaju i naprave popis.
Cjelokupni iznos jamčevine vraća se najmoprimcu ako kamper vrati na vrijeme, neoštećen i uređen u skladu s ovim općim uvjetima.
Polog se vraća u roku od osam (8) radnih dana nakon povrata kampera.
U slučaju štete ili spora, polog se zadržava dok se slučaj ne riješi.

6. PREUZIMANJE, POVRAT I ČIŠĆENJE
6.1. Preuzimanje:

Kamper se može preuzeti kod najmodavca od 13:00 do 16:00 sati, uz iznimke i uz dogovor mogući su i drugi termini.
U slučaju da prijašnji najmoprimac ne vrati kamper na vrijeme, najmodavac će sljedećem najmoprimcu nadoknaditi razmjerni dio najma, do trenutka kada bude dostupan odnosno dogovoriti produljenje termina, ako je to moguće.
Prilikom preuzimanja kamper je očišćen, s punim spremnikom goriva i sadrži sve što je uključeno u cijenu najma (točka 4.1. općih uvjeta).
Prilikom preuzimanja vrši se pregled cjelokupnog kampera (oprema, mehanika, limarija, motor, unutarnja oprema i nadgradnja), provjerava se djelovanje uređaja u kamperu i sastavlja primopredajni zapisnik, koji je sastavni dio ugovora o najmu kampera.
Najmoprimac je dužan evidentirati stanje kampera i navesti eventualne nedostatke, kao što su oštećenja, nedostajuća oprema… Sva utvrđena oštećenja se fotografiraju i dokumentiraju. Fotografije čuvaju obje strane do povrata pologa ili dok se ne utvrdi visina štete i osobe odgovorne za štetu. Ako najmoprimac ne čuva fotografiju, ne može prigovoriti vjerodostojnosti najmodavčevih fotografija.

6.2. Povrat i čišćenje:

Kamper se mora vratiti između 07:00 i 09:00 sati na dan naveden u ugovoru o najmu. Mogući su i drugi dogovori izvan visoke sezone.

Kamper mora imati:

Po povratku se primopredajnim zapisnikom utvrđuje stanje kampera i provjerava rad svih uređaja u vozilu. Svi utvrđeni nedostaci i oštećenja evidentiraju se u zapisniku. Najmoprimac odgovara za sve nedostatke i oštećenja koja nisu uočena prilikom preuzimanja.

U slučaju kašnjenja vraćanja kampera (viša sila), najmoprimac je dužan telefonski obavijestiti najmodavca o razlogu kašnjenja i predviđenom vremenu povratka kampera.
Bez prethodnog dogovora nije moguće produljiti najam.

7. DOPLATE:

U slučaju nepoštivanja općih uvjeta preuzimanja, povrata, kašnjenja i korištenja vozila, najmodavac će zadržati cjelokupnu jamčevinu ili oduzeti odbitak od jamčevine u iznosu od:

OPĆENITO
20 EUR Vraćeno vozilo nema pun spremnik goriva (dodaje se i cijena natočenog goriva)
20 EUR Vraćeno vozilo nema pun spremnik tekućine ADBlue (dodaje se i cijena dopunjene tekućine)
100 EUR Vraćeno vozilo je jako prljavo, ima smeća, mrlja, blata, neugodnih mirisa, hladnjak i boks nisu ispražnjeni, kabina je jako prljava
300 EUR Vraćeno vozilo miriše na dim cigarete
100 EUR WC kazeta nije ispražnjena i očišćena
30 EUR Tenda je mokra ili prljava
40 EUR Dodatno čišćenje u slučaju boravka s kućnim ljubimcem
45 EUR Dodatna plinska boca
KAŠNJENJA
100 EUR Kašnjenje do 3 sata
250 EUR Kašnjenje 3 do 12 sati
500 EUR Kašnjenje 12 do 24 sata
* Kašnjenje duže od 24 sata naplaćuje se cijelom jamčevinom + 250€ za svaki dan kašnjenja
OŠTEĆENJA
* U slučaju štete na vozilu, naplaćuje se 1% od vrijednosti vozila – odbitna franšiza
* U slučaju štete koja nije pokrivena kasko osiguranjem, dijelovi i montaža ili zamjena naplaćuju se prema servisnoj ponudi
* U slučaju oštećenja interijera ili eksterijera zbog nestručne uporabe, naplaćuje se popravak ili rad i ugradnja rezervnih dijelova i vrijednost rezervnih dijelova.

8. OBVEZE NAJMOPRIMCA I NAJMODAVCA

8.1. Najmoprimac se obvezuje, da će:

8.2. Najmodavac se obvezuje, da će:

  • uvjeriti se da je kamper na polasku tehnički ispravan i bez ikakvih oštećenja, koja bi mogla biti uzrok za eventualnu nezgodu


8.3.
Najmodavac ne preuzima odgovornost za:

Najmodavac ni u kojem slučaju ne preuzima nikakvu drugu odgovornost. Potpisivanjem ugovora o najmu najmoprimac se izričito odriče bilo kakvih potraživanja proizašlih iz naknade štete definirane ovom točkom.

9. ZABRANJENO KORIŠTENJE KAMPERA

Najmoprimac obvezuje se, da kamper neće koristiti za aktivnosti koje nisu zakonom dopuštene.

Zabranjeno je korištenje kampera za:

Pušenje u kamperu strogo je zabranjeno! 

Također je u kamperu zabranjeno hodanje u obući s tvrdim potplatom (salonke, cipele za planinarenje, skijaške cipele i sl.).

U slučaju da najmoprimac prekrši bilo koju odredbu ugovora o najmu vozila ili ovih općih uvjeta, najmodavac ima pravo odmah oduzeti vozilo od najmoprimca. U tom slučaju najmoprimac se odriče svih odštetnih i drugih eventualnih zahtjeva koji bi iz toga mogli proizaći.

 

10. PUTOVANJE U INOZEMSTVO

Kamperom je moguće putovati u sve europske zemlje, osim u one koje su u ratnom stanju ili je putovanje u njih iz drugih razloga nepoželjno. U takve zemlje možete putovati samo ako je to prethodno dogovoreno s najmodavcem i ako je kamper propisno osiguran..

 

11. KVAR KAMPERA

Tijekom najma najmoprimac je dužan voditi računa o redovitim osnovnim pregledima kampera (tlak u gumama, razina ulja, razina vode i sl.), a također je dužan poduzeti odgovarajuće mjere (dodavanje zraka u gume, dolijevanje ulja, vode, itd.).

U slučaju kvara na kamperu tijekom trajanja najma (tijekom putovanja), najmoprimac će odmah kontaktirati najmodavca te će zajedno odrediti daljnji postupak.

U slučaju da se radi o kvaru na samom vozilu, najmoprimac mora posjetiti najbliži ovlašteni servis proizvođača vozila.

Ukoliko šteta nije nastala krivnjom najmoprimca, najmoprimac je dužan pri povratu kampera predati originalni račun koji mora biti naslovljen na vlasnika kampera. Samo i isključivo u tom slučaju najmodavac nadoknađuje najmoprimcu nastale troškove.

Zabranjeno je diranje u vozilo/stambeni prostor bez dopuštenja i odobrenja najmodavca. Najmodavac neće nadoknaditi najmoprimcu neovlašteno diranje u vozilo te mu neće priznati novčanu naknadu.

U slučaju kvara najmodavac nije dužan zamijeniti kamper zamjenskim, niti snosi troškove koje bi najmoprimac imao zbog toga.

U slučaju da se prije najma kampera dogodi kvar koji je izvan kontrole najmodavca ili uslijed više sile, najmodavac i najmoprimac mogu dogovoriti promjenu datuma ili povrat uplaćenog iznosa.

Najmoprimac ima pravo na sve pogodnosti i plaćanje troškova koje pruža auto asistencija po polici osiguranja.

12. ODGOVORNOST NAJMOPRIMCA I PONAŠANJE U SLUČAJU PROMETNE NEZGODE

Najmoprimac mora surađivati s najmodavcem, policijom i osiguravajućim društvom pri istrazi nezgode. U suprotnom, osiguravajuće društvo može odbiti zahtjeve, a sve nastale troškove snosi najmoprimac.

U slučaju da osiguravajuća kuća pokrije štetu, najmoprimac je dužan podmiriti štetu i gubitak bonusa za pojedinačni slučaj, u iznosu od 1% odbitne franšize.
Najmoprimac sam snosi sve troškove u slučaju:

Najmoprimac je neograničeno odgovoran u slučaju:

13. KAMPIRANJE I KORIŠTENJE KAMPERA IZVAN KAMPOVA

Najmoprimac se obvezuje poštovati pravila dopuštenog kampiranja izvan kampova u svakoj zemlji u koju će putovati.

Najmoprimac je odgovoran za sve pristojbine, kazne i eventualne naknade vezane uz nepropisno ili neovlašteno parkiranje ili kampiranje, a ujedno, u slučaju eventualnog oduzimanja kampera od strane nadležnih tijela, dužan je najmodavcu nadoknaditi sve troškove u vezi s tim, te mu naknaditi gubitak prihoda u slučaju, da takav zahvat znači kašnjenje vraćanja kampera najmodavcu.

  

14. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Najmodavac izjavljuje, da će sve osobne podatke dobivene od najmoprimca ili njegovih suputnika za potrebe sklapanja ugovora o najmu pažljivo čuvati, te će ih koristiti isključivo za potrebe sklapanja ugovora o najmu. Podaci najmoprimca mogu se proslijediti trećim osobama samo u svrhu rješavanja:

  • slučajeva osiguranja
  • prometnih prekršaja ili drugih kazni počinjenih tijekom najma vozila

Za svako korištenje podataka u promotivne i druge marketinške svrhe, najmodavac će dobiti suglasnost najmoprimca.

15. PRAĆENJE VOZILA

Vozilo je opremljeno GPS praćenjem radi sigurnosti i lakšeg praćenja u slučaju krađe. Potpisivanjem ugovora o najmu vozila najmoprimac i sukorisnici kampera pristaju na korištenje GPS praćenja.
 

16. RJEŠAVANJE SPOROVA

Najmodavac i najmoprimac obvezuju se, da će sve eventualne sporove u vezi najma i realizacije ugovora o najmu nastojati riješiti sporazumno.
Ukoliko to neće biti moguće, za rješavanje sporova nadležan je sud u Kopru (Slovenija).

17. OPĆI UVJETI I SUGLASNOST SA UVJETIMAI

Opći uvjeti najma kampera objavljeni su na web stranici najmodavca te su sastavni dio Ugovora o najmu u pismenom obliku.

Potpisom ugovora najmoprimac potvrđuje, da je pročitao Opće uvjete, da je s njima upoznat i da se s njima u cijelosti slaže. Najmoprimac se obvezuje, da će ih u potpunosti poštovati i provoditi.

www.rentacamper.si               

info@rentacamper.si 

____________________________________________________________________________________________________________________________

KRESEVIČ d.o.o. Podgrad, Podgrad 12, 6244 PODGRAD, Slovenija       

Mob.: +386 (0)31 385-370 – Mateja

+386 (0)31 385-360 – Ines